Lottie là thư viện thực hiện việc đọc các file Adobe After Effects được xuất ra dạng json và hiển thị các animations trên ứng dụng mobile. Thư viện được phát triển bởi Airbnb, ứng dụng đặt phòng rất nổi tiểng trên thế giới, họ đã public mã nguồn mở tại: https://github.com/airbnb/lottie-ios. Lottie cũng có 1 kho chia sẻ những animations được nhiều người trên thế giới đóng góp: lottiefiles.com, bạn chỉ cần tải animation bạn muốn và chạy.
Mình đã thử làm 1 animation đơn giản là animation thể hiện việc đã làm xong 1 task nào đó, chỉ trong vài phút setup, mình đã có kết quả mà nếu code từ đầu bằng cách ghép các frame, mình sẽ mất rất nhiều thời gian.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
self.lbTitle.isHidden = true
let animationView = LOTAnimationView(name: "check_mark")
animationView.addTo(checkMarkContainer)
animationView.play { (finish) in
self.lbTitle.alpha = 0
UIView.animate(withDuration: 0.2, animations: {
self.lbTitle.isHidden = false
self.lbTitle.alpha = 1
})
}

Và đây là kết quả: loading_ani