Ở file AppDelegate.cpp, thêm đoạn code sau vào trong method applicationDidFinishLaunching():

1
auto eglView = EGLView::getInstance(); director->setOpenGLView(eglView); eglView-setDesignResolutionSize( widthheight, ResolutionPolicy::EXACT_FIT);

Trong đó : width: là chiều rộng đo theo kích thước của background mà bạn thiết kế, height là chiều cao tương ứng.

  • Các tuỳ chọn với ResolutionPolicy:
    • EXACT_FIT: khi bạn chọn tuỳ chọn này, toàn bộ màn hình sẽ co dãn đúng như width, height bạn khai báo ở trên, có nghĩa là với bất kì loại màn hình nào nó cũng tự động co dãn về kích thước trên.
    • FIXED_HEIGHT: Màn hình sẽ chỉ co theo chiều cao, còn chiều rộng sẽ co theo tỉ lệ màn hình của deceive.
    • FIXED_WIDTH: co dãn theo chiều rộng.
    • Còn 2 tuỳ chọn NO_BORDER và SHOW_ALL mình chưa test khi nào, bạn nào thử rồi thì comment vào dưới nhé.